Rijksweg A59-oost

Rijkswaterstaat en goede buren.

Omdat het beheer van de A59 Oost over gaat naar Rijkswaterstaat is het tijd om stil te staan bij duurzaamheid en onderhoud ( leefbaarheid ).
Daarom hebben 6 belendende wijk- en dorpsraden voorbereidingen getroffen voor een burgerinitiatief.
Met steun van de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt er een burgerinitiatief aangedragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Het initiatief houdt een pilot in om de geluidswallen te vergroenen en om middels zonnepanelen stroom op te wekken.
Meer details zijn te lezen in het pamflet “Rijkswaterstaat en goede buren”.

Vanaf januari 2021 komt het onderhoud van de Rijksweg A59-Oost, en dan specifiek het stuk van de aansluiting bij Rosmalen op de A2 tot en met Nuland, weer volledig in handen van Rijkswaterstaat. De afgelopen 15 jaar is het onderhoud van de RW A59-Oost in handen geweest van het consortium Poort van den Bosch dat de aanbesteding van de aanleg en het daarbij behorende onderhoud gewonnen had. Dit was een Publiek- Private Samenwerkingsovereenkomst (PPS constructie) met een vooraf opgelegd minutieus strak onderhoudsplan voor onderhoud waarbinnen geen ruimte was voor toepassing van echte verbeteringen.
Als je nu langs dit stuk van de A59 rijdt, valt op dat er geen graffiti op de geluidsschermen is aangebracht. Ook zijn de bermen goed onderhouden en zie je er weinig zwerfafval. Het voordeel van deze PPS was namelijk, dat het onderhoud goed geregeld was, beter dan wat je bijvoorbeeld op de geluidsschermen langs de A2 aantreft, die door Rijkswaterstaat zelf worden onderhouden.
Doordat nu het onderhoud van de RW A59-Oost naar Rijkswaterstaat gaat, bestaat de ons inziens gegronde vrees, dat de onderhoudssituatie zal verslechteren. Anderzijds biedt deze overgang wellicht ook kansen om verbeteringen en innovaties uit te voeren op het gebied van duurzaamheid en milieu.
Om de gesprekken met Ministerie Infrastructuur en Waterstaat/Uitvoeringsorgaan Rijkswaterstaat en Gemeente ’s-Hertogenbosch aan te gaan, is er vanuit de wijk- en dorpsraden van Molenhoek, Maliskamp, Sparrenburg, Kruisstraat, Nuland en Vinkel de Werkgroep RW A59-Oost opgericht. Deze werkgroep onderneemt initiatieven om de situatie te inventariseren en met gerichte plannen en initiatieven de gesprekken met de gemeente en Rijkswaterstaat aan te gaan. De gemeente heeft inmiddels aangegeven dit burgerinitiatief van harte te ondersteunen.
Een van de initiatieven vanuit de werkgroep is dat er fijnstofmetingen rond de RW A59-Oost gedaan zullen worden. Als duidelijk is wat het werkelijke niveau van fijnstof is, kunnen door de werkgroep ook maatregelen worden voorgesteld om de situatie te verbeteren. Andere voorstellen waar door de werkgroep aan wordt gewerkt, betreffen onder andere duurzame energieopwekking (zonnepanelen op of tegen de geluidschermen vanwege de goede ligging naar de zon), terugdringen geluidsoverlast, voorkomen graffiti en vergroening van de geluidsschermen.
De doelstelling van de werkgroep is als goede buren met Rijkswaterstaat, bewoners, bezoekers en gemeente te komen tot een pilot naar een toekomst bestendige Rijksweg A59-Oost.

In bijgaande brochure en pamflet vindt u meer informatie.
Contactpersonen Werkgroep A59-Oost:

• Aad van der Steen
• Peter van den Elzen (info@sparrenburg.nl)

Pamflet A59 Oost.pdf