Duurzame polder

In de energievisie van de gemeente Den Bosch staat als wens een duurzame energievoorziening in de toekomst, om mogelijke gevolgen in een veranderend klimaat helpen tegen te gaan.

Naast ingrijpende, vergaande maatregelen zoals het door het college gewenste gefaseerd afkoppelen van de gasaansluitingen in de nabije toekomst, zijn er tevens gevorderde plannen voor een windmolen- en of zonne-energiepark in de polder tussen Rosmalen en Oss. Sinds 2018 zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd vanuit de gemeente Den Bosch om de bewoners mee te laten denken en te informeren over de ontwikkelingen.

Wijkraad De Overlaet houdt u zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en komt op voor de belangen van de wijkbewoners. Denk aan: te verwachten kosten, landschapsverandering en compensering voor de wijk. Hier vindt u diverse informatie over dit onderwerp.

De op te wekken energie uit deze polder zal alleen ingezet worden voor de gemeenten Den Bosch en Oss. Verschillende instanties zijn bij de reguliere overleggen betrokken, zoals uit de vakgebieden ecologie, defensie en gezondheid. Tijdens deze overleggen wordt de mening opgehaald van de omliggende wijk- en dorpsraden.

De Wijkraad is voor dit onderwerp op zoek naar wijkbewoners die zich ook hiervoor interesseren en de belangen van de wijk mede willen vertegenwoordigen m.b.t. dit onderwerp (of energie in algemene zin). Indien u hierin geïnteresseerd bent, mailt u ons dan info@wijkraaddeoverlaet.nl !

Hieronder vindt u diverse informatie over dit onderwerp.

Update volgt!

Update 21 januari 2019:

Begin dit jaar is er een nieuw overleg geweest over de huidige stand van zaken. Een korte samenvatting:

Najaar 2019 zijn er diverse bewonersbijeenkomsten geweest in de woonkernen rondom de polder tussen Rosmalen en Oss. De opinies, vragen en zorgen van alle omwonenden heeft men zo getracht te verzamelen. Deze informatie wordt samen met de inbreng van kennisorganisaties verwerkt in een nota. Deze nota zal aan de gemeenteraad worden gegeven bij de besluitvorming rond dit onderwerp. Een besluit hierover zal naar verwachting in juni worden genomen.

Het draait om verschillende factoren die in overweging meegenomen dienen te worden: effect op flora en fauna; mogelijke geluidsoverlast; laagvliegactiviteiten van defensie; landschapsvervuiling en de windopbrengst in het gebied. Dit laatste punt telt mee in een berekening of windmolens ook commercieel haalbaar zijn in dit gebied (subsidie meegerekend). Belangrijk is te weten dat enige concrete/praktische informatie over dit project niet gegeven kan worden, simpelweg omdat het project nog in de onderzoekende fase zit. Mocht de gemeenteraad uiteindelijk besluiten windmolens te plaatsen in de polder, dan kan daarna pas enige concrete informatie gegeven worden over de plaatsing etc. Dat is nu nog niet aan de orde.

Update 24 november 2019:

Recentelijk zijn er enkele bijeenkomsten geweest in alle woonkernen die aan de beoogde Duurzame Polder grenzen, waaronder twee in Villa Fleurie. De avonden waren erg druk bezocht. De reacties van de bewoners waren behoorlijk geëmotioneerd, kunnen wij als wijkraad wel stellen. Er is veel informatie verstrekt door de gemeente, al bleven veel vragen ook onbeantwoord. Helaas gaven de avonden een duidelijke blijk van wantrouwen jegens de gemeente en overheid op dit onderwerp of de zorgen en tegengeluiden wel serieus werden genomen.

Hieronder vindt u de gegeven presentatie over de voortgang van de plannen. Begin 2020 wordt in de gemeenteraad het besluit genomen over de voortgang van de plannen. Hieronder vindt u de presentatie die werd gegeven.

Update 12 oktober 2020:

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft op 6 oktober na een aantal toezeggingen JA gezegd tegen de plannen voor windmolens en zonnevelden in de Rosmalense en Nulandse polder. Hoe het er straks in de polder gaat uitzien, dat is nog niet bekend. Eerst besluit de gemeenteraad van Oss over het Osse deel van de Duurzame Polder: de Geffense en Lithse polder. Afhankelijk van de besluiten van beide gemeenteraden buigen de gemeenten en provincie zich over het vervolg.

Raadsbesluit ’s-Hertogenbosch
Met dertien tegenstemmen ging een meerderheid van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch akkoord met het plaatsen van windmolens en zonnevelden in het Bossche deel van de Duurzame Polder. Daarbij zijn de volgende aanvullingen afgesproken:
•    Buiten de polder 100 hectare te vinden voor zonnepanelen en de opbrengst aan energie van die panelen af te trekken van de energie-opgave in de polder.
•    De effecten te onderzoeken voor eventuele woningbouw na 2030 in een deel van de polder tussen Groote Wielen en Grintweg;
•    De raad in het vervolg van het proces te betrekken.

Een overweging voor de raad om in te stemmen, was dat daarmee de regie over de Duurzame Polder bij de gemeenten en provincie blijft. En niet het Rijk aan het stuur komt. Dat maakt het mogelijk dat naast energiewinning ook waarden en functies, zoals wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, cultuurhistorie en recreatie onderdeel worden van de vervolgaanpak.

Belangen
Samenwerken aan een duurzame planeet, voor nu en later. Daarover is nagenoeg iedereen het eens. Over de manier waarop de gemeenten en provincie dit willen aanpakken in de duurzame polder lopen de meningen uiteen. Ook tijdens het vervolg willen gemeenten en provincie zoveel mogelijk rekening houden met alle belangen.

Veel vragen gaan over de mogelijke gevolgen van windmolens. Daaraan zijn strenge eisen verbonden. Tijdens het onderzoek naar mogelijke gebiedsinrichtingen in een volgende fase worden de mogelijke gevolgen zorgvuldig in kaart gebracht. Uiteraard worden hierbij omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. Ook komt aan bod op welke manier de gemeenschap en de omgeving profijt kunnen hebben van de opbrengsten van de energieopwekking.

Vervolg
Allereerst is het besluit van de gemeenteraad van Oss een belangrijk moment: stemmen zij in met  duurzame energieopwekking in de Geffense en Lithse polder? Afhankelijk van de besluiten van beide gemeenteraden gaan de gemeenten en provincie aan de slag met de zogenoemde routekaart: een beschrijving van de stappen en procedures die de komende periode worden doorlopen. Zodat inwoners, stakeholders en raadsleden weten wat de planning en stand van zaken is. En ook wat bijvoorbeeld momenten zijn waarop ze geïnformeerd worden, waar eventueel op mee gedacht kan of suggesties gegeven kunnen worden. Het duurt sowieso nog jaren voordat er windmolens en zonnevelden worden geplaatst.

Klimaatakkoord
Aanleiding is het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Nadat de wereldleiders in 2015 het Akkoord van Parijs vastlegden, stelde Nederland vier jaar later het eigen Klimaatakkoord vast. Hierin staat dat Nederland in 2050 klimaatneutraal wil zijn en in 2030 de helft minder CO2 wil uitstoten ten opzichte van 1990. In de Regionale Energie Strategie (RES) die elke regio maakt, moeten gemeenten aangeven hoeveel duurzame energie ze in 2030 kunnen opwekken via nog te bouwen windmolens en zonneparken.

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant hebben de afgelopen twee jaar de mogelijkheden verkend om in de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense Polder windmolens en zonnevelden te realiseren. De resultaten zijn verwerkt in het eindrapport ‘Verkenning Duurzame Polder’. Het eindrapport en de raadsvoorstellen zijn te raadplegen via www.oss.nl/duurzamepolder en www.s-hertogenbosch.nl/duurzamepolder.