Duurzame polder

In de energievisie van de gemeente Den Bosch staat als wens een duurzame energievoorziening in de toekomst, om mogelijke gevolgen in een veranderend klimaat helpen tegen te gaan.

Naast ingrijpende, vergaande maatregelen zoals het door het college gewenste gefaseerd afkoppelen van de gasaansluitingen in de nabije toekomst, zijn er tevens gevorderde plannen voor een windmolen- en of zonne-energiepark in de polder tussen Rosmalen en Oss. Sinds 2018 zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd vanuit de gemeente Den Bosch om de bewoners mee te laten denken en te informeren over de ontwikkelingen.

Wijkraad De Overlaet houdt u zoveel mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en komt op voor de belangen van de wijkbewoners. Denk aan: te verwachten kosten, landschapsverandering en compensering voor de wijk. Hier vindt u diverse informatie over dit onderwerp.

De op te wekken energie uit deze polder zal alleen ingezet worden voor de gemeenten Den Bosch en Oss. Verschillende instanties zijn bij de reguliere overleggen betrokken, zoals uit de vakgebieden ecologie, defensie en gezondheid. Tijdens deze overleggen wordt de mening opgehaald van de omliggende wijk- en dorpsraden.

De Wijkraad is voor dit onderwerp op zoek naar wijkbewoners die zich ook hiervoor interesseren en de belangen van de wijk mede willen vertegenwoordigen m.b.t. dit onderwerp (of energie in algemene zin). Indien u hierin geïnteresseerd bent, mailt u ons dan info@wijkraaddeoverlaet.nl !

Hieronder vindt u diverse informatie over dit onderwerp.

Update volgt!

Update 21 januari:

Begin dit jaar is er een nieuw overleg geweest over de huidige stand van zaken. Een korte samenvatting:

Najaar 2019 zijn er diverse bewonersbijeenkomsten geweest in de woonkernen rondom de polder tussen Rosmalen en Oss. De opinies, vragen en zorgen van alle omwonenden heeft men zo getracht te verzamelen. Deze informatie wordt samen met de inbreng van kennisorganisaties verwerkt in een nota. Deze nota zal aan de gemeenteraad worden gegeven bij de besluitvorming rond dit onderwerp. Een besluit hierover zal naar verwachting in juni worden genomen.

Het draait om verschillende factoren die in overweging meegenomen dienen te worden: effect op flora en fauna; mogelijke geluidsoverlast; laagvliegactiviteiten van defensie; landschapsvervuiling en de windopbrengst in het gebied. Dit laatste punt telt mee in een berekening of windmolens ook commercieel haalbaar zijn in dit gebied (subsidie meegerekend). Belangrijk is te weten dat enige concrete/praktische informatie over dit project niet gegeven kan worden, simpelweg omdat het project nog in de onderzoekende fase zit. Mocht de gemeenteraad uiteindelijk besluiten windmolens te plaatsen in de polder, dan kan daarna pas enige concrete informatie gegeven worden over de plaatsing etc. Dat is nu nog niet aan de orde.

Update 24 november:

Recentelijk zijn er enkele bijeenkomsten geweest in alle woonkernen die aan de beoogde Duurzame Polder grenzen, waaronder twee in Villa Fleurie. De avonden waren erg druk bezocht. De reacties van de bewoners waren behoorlijk geëmotioneerd, kunnen wij als wijkraad wel stellen. Er is veel informatie verstrekt door de gemeente, al bleven veel vragen ook onbeantwoord. Helaas gaven de avonden een duidelijke blijk van wantrouwen jegens de gemeente en overheid op dit onderwerp of de zorgen en tegengeluiden wel serieus werden genomen.

Hieronder vindt u de gegeven presentatie over de voortgang van de plannen. Begin 2020 wordt in de gemeenteraad het besluit genomen over de voortgang van de plannen. Hieronder vindt u de presentatie die werd gegeven.

Reacties zijn gesloten.