Publicatie beoordeling – 1e tranche 100 ha zonnevelden (update)

Definitieve selectie – 1e tranche 100 ha zonnevelden

Er zijn 8 initiatieven (50.5 hectare) definitief geselecteerd vanuit de selectieleidraad 100 ha zonnevelden. De initiatieven kunnen starten met de verder planontwikkeling.

De verdere planontwikkeling:

 • Start Haalbaarheidsonderzoek en Omgevingsdialoog
 • Verdere uitwerking ontwerp
 • Concreet maken ruimtelijke kwaliteit
 • Concreet maken maatschappelijke meerwaarde

Na de verdere planontwikkeling worden de initiatieven opnieuw getoetst aan de Visie Energielandschap. Hierna kan de ruimtelijke procedure worden voorbereid en aansluitend een eventuele vergunningsaanvraag worden ingediend.

De volgende initiatieven zijn geselecteerd met de locaties:

 • Plannummer 3, “Zonneweide Oude Baan Oost”, zone Inpassen, locatie Oude Baan Oost (ongenummerd), nabij wijk Sparrenburg, Rosmalen (ca. 7,5 ha.)
 • Plannummer 15, “Zonnepark Graafsebaan 123A”, zone Inpassen, locatie Graafsebaan 123A, Rosmalen (ca. 7 ha.)
 • Plannummer 28, “Zonneweide Dungense polder”, zone Inpassen, locatie Bosscheweg, ’s[Hertogenbosch (ca. 7,5 ha.)
 • Plannummer 29, “Zonnepark Rosmalense Plas”, met een omvang van 7 hectare.
 • Plannummer 32, “Zonneweide Kloosterstraat” zone Inpassen, locatie Kloosterstraat, ’s-Hertogenbosch (ca. 7 ha.)
 • Plannummer 37, “Zonnepark De Vinkenvelden”, aangrenzend aan bedrijventerrein Kruisstraat (ca. 4,5 ha.)
 • Plannummer 38, “Zonnepark Kerkdekske”, locatie Graafsebaan, Rosmalen nabij afrit Kruisstraat (ca. 6,5 ha.)
 • Plannummer 41, “Zonnepark Roode Brug”, locatie Coppensedijk, Vinkel, nabij afrit Nuland (ca. 3,5 ha.)

Op 13 juli heeft de raad de motie ‘Optimaal inpassen van 100 hectare zonnevelden’ aangenomen. Hierin verzoek de raad het college om de groep van positief beoordeelde initiatieven van circa 53 hectare te selecteren en de huidige selectieprocedure af te ronden, en ook om een vervolgproces te starten voor de groep van initiatieven die als niet-inpasbaar zijn beoordeeld, maar binnen het beoogde landschapstype liggen. Het college heeft op 21 september in een collegebrief aangegeven dat deze motie goed past binnen de kaders en hier een vervolgproces voor te starten.

Meer informatie over de initiatieven kunt u vinden via de gemeentelijke website: https://www.s-hertogenbosch.nl/energielandschap

—— ****** ——

Op 8 juni heeft het college ingestemd met de technische beoordeling van een totaal aan 53 hectare aan initiatieven voor zonnevelden, waarvan 1 op water. Vrijdag 11 juni is het besluit met de technische beoordeling openbaar geworden en  is er een nieuwsbericht gepubliceerd. Op 29 juni vergadert de raadscommissie over de discussienotitie (en mogelijk daarna nog in de raad), daarna neemt het college de selectiebeslissing.

De volgende initiatieven hebben een positieve beoordeling gekregen voor plannen op de volgende locaties:

 • Plannummer 2, “A59 Oost”, zone Transformeren Zon, op en langs de A59 (ca. 2,5 ha.)
 • Plannummer 3, “Zonneweide Oude Baan Oost”, zone Inpassen, locatie Oude Baan Oost (ongenummerd), nabij wijk Sparrenburg, Rosmalen (ca. 7,5 ha.)
 • Plannummer 15, “Zonnepark Graafsebaan 123A”, zone Inpassen, locatie Graafsebaan 123A, Rosmalen (ca. 7 ha.)
 • Plannummer 28, “Zonneweide Dungense polder”, zone Inpassen, locatie Bosscheweg, ’s[1]Hertogenbosch (ca. 7,5 ha.)
 • Plannummer 32, “Zonneweide Kloosterstraat” zone Inpassen, locatie Kloosterstraat, ’s[1]Hertogenbosch (ca. 7 ha.)
 • Plannummer 37, “Zonnepark De Vinkenvelden”, aangrenzend aan bedrijventerrein Kruisstraat (ca. 4,5 ha.)
 • Plannummer 38, “Zonnepark Kerkdekske”, locatie Graafsebaan, Rosmalen nabij afrit Kruisstraat (ca. 6,5 ha.)
 • Plannummer 41, “Zonnepark Roode Brug”, locatie Coppensedijk, Vinkel, nabij afrit Nuland (ca. 3,5 ha.) Deze initiatieven beslaan in totaal 46 hectare oppervlak. Het betreffen 5 locaties aangrenzend of in de invloedssfeer van de snelweg (prioritaire locatie), namelijk nummers 2, 28, 32, 38 en 41. Daarnaast gaat het om 2 locaties in kleinschalig landschap (nummers 3 en 15) en 1 locatie aansluitend aan bebouwd gebied (nummer 37).

Daarnaast is van de ingediende initiatieven voor zon op water als beste plan beoordeeld:

 • Plannummer 29, “Zonnepark Rosmalense Plas”, met een omvang van 7 hectare.

Belangrijk om te vermelden is dat de initiatiefnemers na het definitieve selectiebesluit in juli kunnen starten met de haalbaarheidsfase. De omgevingsdialoog en ook de technische/financiële haalbaarheid zijn hierin belangrijk elementen die de initiatiefnemers verder moeten gaan uitwerken alvorens zij kunnen starten met een vergunningaanvraag.

U kunt alle stukken (collegebesluit, discussienotitie voor de raadscommissie en het overzicht van initiatiefnemers en contactpersonen terugvinden op Energielandschap – Gemeente ‘s-Hertogenbosch onder ‘Selectieprocedure 1e tranche 100 hectare zonnevelden’ en ‘downloads’.