Duurzame polder update 13-10-2021

Bericht van de gemeente 13-10-2021 : Gemeenten krijgen de regie bij vervolg Duurzame Polder.

Beste betrokkene(n) en/of belanghebbende(n) bij de Duurzame Polder,

Gemeenten, provincie en rijk werken samen aan het opwekken van duurzame energie in de Duurzame Polder tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch. Daarbij krijgen de gemeenten de regie, ondersteund door rijk en provincie. Dat is de insteek van de bestuursovereenkomst Duurzame Polder, waarover de colleges van de gemeenten, Gedeputeerde Staten en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op dinsdag 12 oktober besloten.

Wat is een bestuursovereenkomst?

De bestuursovereenkomst beschrijft de manier waarop de betrokken overheden gaan samenwerken en hoe de bevoegdheden zijn geregeld. De bestuursovereenkomst is in lijn is met het eerdere besluit van de gemeenteraden over de Duurzame Polder. Daarom is de bestuursovereenkomst een collegebesluit. Omdat het Osse college heeft toegezegd de gemeenteraad bij alle besluiten rondom de Duurzame Polder te betrekken, krijgt de Osse gemeenteraad de mogelijkheid om haar visie te geven op de bestuursovereenkomst. De insteek is om zo snel mogelijk de overeenkomst ondertekenen. Na ondertekening door alle partners is de samenwerking een feit en het vervolg een stap dichterbij.

Terugblik

Sinds 2017 verkennen de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken in de Lithse, Geffense, Rosmalense en Nulandse polder (Duurzame Polder). In 2019 zijn via gesprekken, bewonersbijeenkomsten, themasessies met stakeholders en een bijeenkomst met raads-, burger- en statenleden alle belangen in beeld gebracht. In oktober 2020 besloot de Bossche gemeenteraad dat het Bossche deel van de polder geschikt is voor windmolens en zonnevelden. In januari 2021 stemde de Osse gemeenteraad in met windmolens in het Osse deel van de polder.

Vooruitblik

Het duurt nog jaren voordat het zover is. Eerst wordt – nadrukkelijk samen met de omgeving – gewerkt aan mogelijke gebiedsinrichtingen. Vervolgens vindt aan de hand van de mogelijke gebiedsinrichtingen uitgebreid onderzoek plaats naar de mogelijke effecten van windmolens en zonnevelden voor de omgeving als onderdeel van de milieueffectrapportage (MER). Het vervolg inclusief het betrekken van de omgeving start op zijn vroegst in het voorjaar van 2022.

***

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch sprak 13 juli over 100 hectaren voor zonnevelden buiten de Duurzame Polder. Verder deed begin deze maand de Raad van State de uitspraak dat een milieubeoordeling nodig is bij de bouw van windmolens.

Draagvlak in de Bossche gemeenteraad voor 53 hectare zonnevelden en vervolg

De Bossche gemeenteraad verzoekt het college met een aangenomen motie om de groep van positief beoordeelde initiatieven voor zonnevelden van ongeveer 53 hectaren te selecteren en de huidige selectieprocedure af te ronden. Verder wil de raad een vervolgproces starten voor de groep van initiatieven die nu niet voldoen aan de eisen: zijn er mogelijkheden waardoor deze toch passen in het landschap?  De gemeenteraad hoopt hiermee uiteindelijk minder windmolens en zonnevelden in het Bossche deel van de Duurzame Polder nodig te hebben. Nog minder. Want in mei afgelopen jaar was de opgave voor duurzame energie al verkleind van 1,04 Petajoules naar 0,86 Petajoules dankzij gerealiseerde zon-op-dak projecten.

In oktober 2020 stemde de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in met windmolens en zonnevelden in de Rosmalense polder. Daarbij gaf de raad onder meer opdracht om honderd hectaren grond voor zonnevelden buiten de polder te zoeken. De energie die dat oplevert wordt dan afgetrokken van de energieopgave in de polder. Anders gezegd; minder windmolens en/of zonnevelden in de polder. In totaal kwamen er bij de gemeente plannen binnen voor 247 hectare panelen op land en 83 hectare op water. Maar omdat de gemeenteraad bepaalde eisen heeft gesteld, voldoet daarvan niet meer dan circa 53 hectare aan plannen. Onder meer op de Rosmalense Plas, in de Dungense Polder en langs de snelweg in Rosmalen en Vinkel en nabij Kruisstraat.

De gemeenteraad wordt over de uitkomst van het vervolgproces geïnformeerd. Als daarover meer duidelijkheid is, dan informeren we u uiteraard ook.

Raad van State: milieubeoordeling nodig bij bouw windmolens

Voor de bouw en het gebruik van windmolens moet vooraf een milieueffectbeoordeling worden gemaakt. Dat besloot de Raad van State op 30 juni. De uitspraak gaat over het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’ en de omgevingsvergunning voor de bouw van zestien windturbines in het Groninger Delfzijl. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor vergelijkbare ruimtelijke besluiten voor windturbineparken in Nederland, stelt de Raad van State.

De uitspraak betekent niet dat er in de tussentijd geen nieuwe besluiten meer kunnen worden genomen over windturbineparken. Een gemeenteraad kan in een bestemmingsplan eigen normen stellen, als deze normen maar goed worden gemotiveerd voor het concrete bestemmingsplan.

Provincie en gemeenten bekijken hoe ze hiermee omgaan in de Duurzame Polder.

E-mail: info@duurzamepolder.nl

www.duurzamepolder.nl