Bosch burgerberaad woonzorgvisie

Een van de grote vragen de komende decennia is: hoe het wonen en de zorg voor ouderen in de toekomst te organiseren? Het aantal mensen dat zorg en ondersteuning nodig heeft neemt toe. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat deze zorg en ondersteuning kan bieden af.

Dat vraagt wat van onze samenleving. Over de inhoud van de nog op te stellen woonzorgvisie die daaraan richting moet geven, heeft de commissie Sociaal op 15 februari 2023 een goed debat gevoerd. Ook dankzij de inbreng van een aantal partners op het brede terrein van wonen en zorg. Dit debat leidde ook tot een opdracht van de gemeenteraad aan het college. Hierin geeft de gemeenteraad richting aan de verdere uitwerking van de woonzorgvisie met een focus op de vergrijzing.

Het college wil dat de op te stellen woonzorgvisie breed gedragen wordt door de Bossche samenleving en maatschappelijke partners. Daarom het voorstel om hier ook een burgerberaad voor op te zetten, als hoofdinstrument van participatie. Dit voorstel ligt nu bij de raad om te behandelen op 4 juli a.s.

Waarom een burgerberaad?

Het college en de gemeenteraad willen de samenleving op meer en andere manieren betrekken bij actuele onderwerpen die iedereen aangaan. Zodat iedereen kan deelnemen aan onze lokale democratie en inwoners onderling met elkaar het gesprek aangaan. En inwoners ook bewust worden over opgaven, zoals hoe wonen en zorg er in de toekomst uit moet  zien. Een burgerberaad houdt in dat een representatieve groep gelote inwoners zich buigt over het onderwerp wonen-zorg om uiteindelijk te komen met aanbevelingen aan het gemeentebestuur. Het college ziet het burgerberaad als een vergaande vorm van participatie omdat de aanbevelingen zorgvuldig, transparant en weloverwogen tot stand komen. Ook partners en het grote publiek worden in dit proces betrokken. Verschillende vormen van participatie zijn daarbij mogelijk. Daarmee eindigt de participatie niet alleen in een woonzorgvisie van de gemeente. Maar idealiter ook in een stuk dat een breder eigenaarschap kent onder alle maatschappelijk betrokkenen om zo, samen de zorgzame samenleving in onze gemeente vorm te geven.

Samen

Wij zien u als een van de essentiële partners om samen met de gemeente en met elkaar de toekomst van wonen en zorg in ‘s-Hertogenbosch vorm te geven. De relatie met u als partner is dan ook voorafgaand, gedurende en na afloop van het burgerberaad woonzorgvisie ’s-Hertogenbosch een belangrijk uitgangspunt. Zodoende is er alle ruimte om uw kennis, ervaring en inzichten te delen.

Hoe het burgerberaad precies gaat verlopen en hoe de uitkomsten eruit gaan zien, is een ontdekkingstocht. Maar het college is ervan overtuigd dat het tot betere en breder gedragen resultaten kan leiden.

Informeren en ontmoeten

Ik nodig u van harte uit om kennis te nemen van het raadsvoorstel en de startnotitie Bosch Burgerberaad Woonzorgvisie.

Het college heeft dit raadsvoorstel op 30 mei vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad om te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 4 juli. Voorafgaand aan de raadsvergadering kunt u, als u dat wil, uw gedachten aan de gemeenteraad meegeven via de raadsbijeenkomst Informeren & Ontmoeten (I&O). Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 juni a.s. om 19.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 24 uur van tevoren via gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl. Of telefonisch via 073-61 55 423. Tussen I&O en gemeenteraadsvergadering wordt er in de commissie nog tussen de gemeenteraadsfracties inhoudelijk gesproken over het voorstel.