Landgoed Coudewater….wat gaat er gebeuren.

Oproep namens Vrienden van Landgoed Coudewater,

Wij hebben onze visie van 25 januari j.l. op het deelplan ‘ontwerpbestemmingsplan Coudewater golfbaan en erven’  tijdens de bijeenkomst informeren en ontmoeten van 8 april j.l. nogmaals in het licht gezet bij leden van de  gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch en andere belangstellenden. (zie in de bijlagen het voorliggende deelplan en onze uitgesproken tekst) Kort samengevat hebben wij de commissie omgeving en de gemeenteraad laten weten dat wij dit deelplan, dat vooruitloopt op de bouw van 400 woningen/appartementen op Landgoed Coudewater, te ingrijpend en niet passend vinden in de omgeving.  

De commissie Omgeving heeft het raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan Coudewater op 16 april j.l. behandeld tijdens een openbare bijeenkomst in de Raadszaal van ‘s-Hertogenbosch. Een aantal commissieleden maakten opmerkingen. Een aantal vonden het passen binnen de structuurvisie, waarover we destijds onze visie kenbaar hebben gemaakt en waartegen, na vaststelling door de Gemeenteraad, geen juridische procedure mogelijk was.

Het deelplan ‘ontwerpbestemmingsplan Coudewater golfbaan en erven’ wordt op 7 mei aanstaande voorgelegd en besproken tijdens de openbare Gemeenteraadsvergadering, aanvang 19.00 uur in de Raadszaal van het Stadhuis. Uw betrokkenheid wordt gewaardeerd.   

Op 16 april j.l. hadden wij een gesprek gehad met van Wanrooij Projectontwikkeling (Hans Hartman) en Maarten Pieters (bemiddelaar voor de Gemeente) . Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat van Wanrooij Projektontwikkeling/BPD Ontwikkeling V.O.F. het ongeveer 30 ha. grootte bebouwde gedeelte van Landgoed Coudewater koopt. Golfclubrosmalen/Stichting Golffaciliteiten Rosmalen koopt of pacht (zoals nu) het nieuw te ontstane terrein voor de Golfbaan. De landerijen en boszone blijven eigendom van GGZ Oost-Brabant. Het is de bedoeling dat Brabants Landschap de boszone gaat beheren. Wij blijven vinden dat het Landgoed gebaat is bij integraal beheer en eigendom-opdeling geen goede keuze is.   

Van Wanrooij Projectontwikkeling is voornemens een aantal woontorens (250 appartementen) te bouwen en daarnaast 150 grondgebonden woningen. Daarbij zullen er bestaande gebouwen gesloopt worden. Daarnaast blijven ook 14 bestaande gebouwen op het bebouwde gedeelte van Landgoed Coudewater behouden, zodat er verdichting plaatsvindt. De bomen blijven gespaard, nieuwe bebouwing wordt eromheen geplaatst en het bebouwde terrein blijft openbaar. Wij vinden die verdichting en de woontorens te grootschalig en niet passend op Landgoed Coudewater. De projectontwikkelaar heeft aangegeven niet af te willen wijken van dit voornemen. Ook zijn zij voornemens gemotoriseerd verkeer op het Landgoed toe te laten en bij de appartementen/woningen te laten parkeren. Zoals eerder aangegeven willen wij het Landgoed nagenoeg geheel vrij houden van gemotoriseerd verkeer. Parkeren kan op/in een gezamenlijke parkeerplaats/kelder.

Van Wanrooij Projectontwikkeling heeft aangekondigd het plan op de wijkraadvergadering van 14 mei met wijk Maliskamp te bespreken en op 23 mei a.s. ‘s avonds te presenteren in Rosmalen, waarschijnlijk in de Kentering. Reserveer deze datum in uw agenda, wij heten u graag welkom. 

Hartelijke groeten, 

Vrienden van Landgoed Coudewater,

Erna Meijer-Verstappen, secretaris.